top of page

Polityka prywatności 
strony WWW.MILKASTUDIO.PL

Tę politykę prywatności została stworzona dla osób odwiedzających stronę internetową www.milkastudio.pl (dalej „Strona Internetowa”). Ta sama polityka prywatności obowiązuje na stronie stylistkaonline.pl gdzie znajduje się sklep internetowy.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

SPIS TREŚCI

 

Jeśli masz mało czasu, kliknij na link dotyczący tej części, która najbardziej Cię interesuje. Jeśli masz chwilkę więcej, zachęcamy do przeczytania całego tekstu.

INFORMACJE OGÓLNE

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE SWOICH DANYCH

REJESTROWANIE DANYCH NA STRONIE

RZETWARZANIE DANYCH NA STRONIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Lewandowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MILKA STUDIO Marta Lewandowska Osobista Stylistka z siedzibą pod adresem: Wołkowyska 13/2, 80-283 Gdańsk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5832938216.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://milkastudio.pl

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 4. W ramach działalności Strony zbierane są pliki cookies czyli tak zwane ciasteczka, które opisane są w dalszej części umowy.

 5. W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe.

 6. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. przy zamawianiu produktów, korzystaniu z formularza kontaktowego) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

 7. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@milkastudio.pl. Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby podanym powyżej.

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajach spoza UE takich jak np poczta gmail. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony przed sądem. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie.

Masz również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych.

Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach.

Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Informacje o, sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania przez nas poprawności Twoich danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia. Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

 

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o Witrynie, w celu wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

REJESTROWANIE DANYCH NA STRONIE

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

   

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.
​​

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania zostaną poddane analizie statystycznej podczas Twojej wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z poniższym oświadczeniem o ochronie danych.

Hosting​

Hostujemy zawartość tej strony internetowej u następującego dostawcy: 

 

Hosting zewnętrzny

 

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

 

Hosting zewnętrzny służy realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług drogą elektroniczną przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania stosownej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

 

Nasi gospodarze będą przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

 

Używamy następujących hostów:

dla strony www.milkastudio.pl

Wix.com 

WIX.COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. PRĄDNICKA 20A, 30-002 KRAKÓW

NIP 6751752749

REGON 389266400

dla sklepu internetowego stylistkaonline.pl

OVH Sp.zoo

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław

PRZETWARZANIE DANYCH

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z ww. usługi. Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe z naszej strony internetowej odwiedzających wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

 

 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

# Czym są pliki cookies?

Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich aktywnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być emitowane przez nas (pliki cookie pierwszej strony) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działają (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka) lub które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w użytkowników sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwolisz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w tej polityce prywatności.

Zgoda z powiadomieniem o plikach cookie i zgodnością

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookie Notice & Compliance for GDPR w celu uzyskania Twojej zgody na archiwizację niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu uzyskania dokumentacji zgodnej z wymogami ochrony danych.

Powiadomienie o plikach cookie i Zgodność z RODO jest instalowane poprzez platformę Wix, na której została zbudowana strona. 

[Firma Wix.com w pełni zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo danych. Współpracujemy z zespołem ekspertów, którzy mogą zapewnić, że nasze produkty, usługi i dokumentacja spełniają standardy i wymagania najważniejszych obowiązujących obecnie przepisów dotyczących ochrony prywatności, takich jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Europie, California Consumer Privacy Act (CCPA) w Stanach Zjednoczonych i Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) w Brazylii. Firma Wix stawia sobie za cel zapewnienie swoim klientom większej kontroli nad ich danymi osobowymi – szanując i honorując prawa osób fizycznych określone w światowych przepisach dotyczących prywatności.]

 

Informacja o plikach cookie i zgodność z RODO przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę i jej odwołanie. Plik cookie pozostaje aktywny przez 1 miesiąc. Twoje dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie zgody lub ustanie cel archiwizacji danych. Nie ma to wpływu na obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania.

Powiadomienie o plikach cookie i Zgodność z RODO służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jakich cookies używamy?

1. Niezbędne cookies

 • Te cookies służą do prawidłowego działania strony. Nie możesz ich wyłączyć, ponieważ po ich wyłączeniu nasza strona po prostu nie będzie działać prawidłowo.

 • W tym zakresie używamy narzędzia, które przechowuje Twoje ustawienia prywatności. Pokazuje twoją zgodę lub jej brak na uruchamianie poszczególnych rodzajów cookies na naszej stronie.

 • Inne niezbędne cookies na naszej Stronie Internetowej służą do poprawnego jej funkcjonowania oraz do zarządzania nią, m.in. do wprowadzania zmian na stronie oraz do uruchamiania narzędzi śledzących, na które wyrazisz zgodę.

2. Analizy statystyczne naszej Strony Internetowej

 • Korzystamy z narzędzi zbierających dane analityczne, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie znanej z imienia i nazwiska, ale pozwalają nam rejestrować różne aspekty korzystania ze Strony Internetowej przez danego użytkownika. Dane te możemy agregować i analizować w sposób statystyczny, a następnie używać ich do podejmowania decyzji o zmianach w naszym Sklepie i/lub w sposobach prowadzenia przez nas komunikacji reklamowej i marketingowej.

 • Listę używanych przez nas na Stronie Internetowej narzędzi analitycznych wraz z wyjaśnieniem: (i) kto jest dostawcą narzędzia, (ii) do czego dokładniej ono służy, (iii) jakie dane są zbierane w ramach danego narzędzia – znajdziesz w Załączniku nr 1 do niniejszej polityki, a skrótowo także w panelu zarządzania zgodami cookies, do którego odnośnik znajdziesz w stopce naszej Strony.

3. Cookies reklamowe

 • Korzystamy z narzędzi reklamowych, dzięki którym możemy wyświetlać nasze reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach, w tym w mediach społecznościowych (tzw. reklamy targetowane), mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych, a także dopasowywać zawartość naszych komunikatów kierowanych do Ciebie do informacji, które o Tobie posiadamy.

 • W Sklepie umożliwiamy zapis na nasz newsletter. W związku z tym pliki cookies są używane do osadzenia na naszej Stronie Internetowej formularza subskrypcji oraz mierzenia efektywności zapisów w tym formularzu. Nowoczesne systemy do e-mail marketingu dają nam możliwość łączenia danych analitycznych z kampanii mailingowych z danymi analitycznymi ze Sklepu. Możemy wykorzystywać te dane do optymalizacji treści wiadomości wysyłanych subskrybentom newslettera.

 • Listę używanych przez nas na Stronie Internetowej narzędzi reklamowych wraz z wyjaśnieniem: (i) kto jest dostawcą narzędzia, (ii) do czego dokładniej ono służy – znajdziesz w Załączniku nr 1 do niniejszej polityki, a skrótowo także w panelu zarządzania zgodami cookies, do którego odnośnik znajdziesz w stopce naszej Strony.

4. Cookies funkcjonalne

 1. Cookies funkcjonalne

  • Niektóre pliki cookies na naszej stronie służą temu, by uruchomić na stronie Sklepu dodatkowe narzędzie, takie jak np. czat, moduł dodawania opinii o produkcie i/lub gwiazdek, możliwość polecenia produktu znajomemu, możliwość wyświetlania Ci ostatnio przeglądanych w naszym Sklepie produktów itp.

  • Listę używanych przez nas na Stronie Internetowej narzędzi funkcjonalnych wraz z wyjaśnieniem do czego dokładniej one służą znajdziesz w panelu zarządzania zgodami cookies, do którego odnośnik znajdziesz w stopce naszej Strony.

 1. Wtyczki i linki do mediów społecznościowych

  • Na naszej Stronie Internetowej umieściliśmy linki do naszych profili w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / TikTok / LinkedIn. Jeśli odwiedzisz nasz profil w danym serwisie, właściciel tego serwisu otrzyma – tak jak w przypadku przechodzenia użytkowników z każdej innej strony internetowej na inną stronę internetową – informację, że trafiłeś do tych serwisów z naszego Sklepu.

  • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te serwisy społecznościowe możesz znaleźć na stronach dostawców tych serwisów:

  • W Sklepie używamy wtyczek społecznościowych, które umożliwiają np. udostępnienie produktu z naszego Sklepu na Twoim profilu / polubienie naszego produktu w serwisie Facebook, zapisanie grafiki z naszej Strony Internetowej na Twoim koncie w serwisie Pinterest. Używanie takich wtyczek wiąże się z przekazywaniem do właścicieli tych serwisów społecznościowych informacji z plików cookies:

   • usługodawca serwisu otrzyma informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę Internetową, nawet jeśli nie jesteś zalogowany w danym serwisie społecznościowym, albo nawet nie posiadasz w nim profilu;

   • jeśli przed wizytą w naszym Sklepie zalogowałeś się do jednego z w/w serwisów społecznościowych, to jego właściciel będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej Stronie Internetowej do Tojego profilu w danym serwisie.

  • Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Sklepie do Twojego serwisu w mediach społecznościowych, przed wizytą na naszej Stronie wyloguj się z tych serwisów. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie się na naszej Stronie Internetowej wtyczek społecznościowych poprzez wybór odpowiednich ustawień w zakładce „Zarządzaj ciasteczkami” w stopce strony naszego Sklepu.

 2. Filmy

  • Niektóre filmy na Stronie Internetowej osadzane są za pomocą wtyczek z serwisu YouTube (serwis stanowiący własność firmy Google). Gdy odtwarzasz takie wideo na naszej Stronie, Google otrzymuje o tym informację z Twojej przeglądarki, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google/YouTube, albo nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli wcześniej zalogowałeś się do w/w serwisu, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo do Twojego profilu.

  • Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu przez Google informacji o Twojej aktywności na naszej Stronie, możesz:

   • nie odtwarzać filmu (Wyrażenie zgody na odtworzenie filmu będziemy traktować jako zgodę dotyczącą również innych filmów na naszej Stronie Internetowej – dopóki jej nie odwołasz, tj. nie zmienisz swoich wyborów co do cookies),

   • nie wyrażać zgody na pliki cookies z tego serwisu na naszej Stronie Internetowej,

   • lub możesz wylogować się z tego serwisu.

  • Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez serwis YouTube możesz znaleźć tutaj.

# Kwestie prawne dotyczące plików cookies

Podstawą prawną do używania przez Sklep cookies niezbędnych (wskazanych powyżej w sekcji „Jakich cookies używamy?”) jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia Strony Internetowej wspierającej nasz biznes, oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa.
Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest Twoja zgoda.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za pomocą plików cookies, w każdej chwili przysługują Ci prawa, o których piszemy poniżej.

Używanie przez nas plików cookies, w szczególności do celów reklamy, może wiązać się z tzw. profilowaniem. Oznacza to, że my lub firmy marketingowe, z których usług korzystamy, możemy tworzyć profil użytkownika na bazie zgromadzonych informacji (np. adres e-mail, historia zamówień, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt) i na tej podstawie formułować prognozy zakupowe na przyszłość. Pozwala nam to podejmować decyzje, jakie treści (w tym reklamy) wyświetlać na naszej i innych stronach internetowych.

# Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?

Zależy od tego, czy są to pliki „trwałe” czy „sesyjne”. Sesyjne pliki cookies, czyli informacje konieczne do tego, by funkcjonalności przeglądarki działały poprawnie, tracą ważność po zakończeniu sesji użytkownika, czyli każdorazowo przy zamknięciu przez Ciebie naszej Strony. Trwałe pliki cookie, dzięki którym korzystanie ze strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, preferencje użytkownika, ostatnio oglądane produkty) będą dłużej przechowywane przez przeglądarkę i pozostaną tam do dnia utraty ważności, chyba, że wcześniej sam je usuniesz przy pomocy ustawień w menu przeglądarki.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych (czyli analityczne, reklamowe oraz związane z mediami społecznościowymi) podlegają ich własnej polityce prywatności, do których w niniejszej polityce podajemy Ci linki.

II. Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu

# Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Oprócz opisanych powyżej plików cookies, przetwarzamy następujące Twoje dane na następujące cele związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.milkastudio.pl oraz sklepu stylistkaonline.pl

Podanie powyższych danych przez Ciebie nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by zrealizować Twoje zamówienie, wystawić Ci fakturę, powiadomić Cię o statusie zamówienia, odpowiedzieć na Twoje zapytanie bądź reklamację itd.

# Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane związane ze złożeniem w Sklepie zamówienia przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne do wykonania zamówienia, a także według przepisów księgowo-podatkowych.

Oprócz tego będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli (a zatem do momentu ustania naszego interesu prawnego, umożliwiającego nam przetwarzanie, albo do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania, ewentualnie do czasu wycofania przez Ciebie zgody marketingowej – jeśli takiej nam udzieliłeś). Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny (w szczególności cele podatkowe) oraz ewentualnie na cele archiwalne dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu przedawnienia takich roszczeń).

# Komu przekazujemy Twoje dane?

W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego Twoje dane mogą być przez nas powierzane: firmie dostarczającej nam oprogramowanie do prowadzenia Sklepu, firmie księgowej, hostingodawcy naszej Strony Internetowej, hostingodawcy naszej poczty elektronicznej, innym firmom, z których usług i narzędzi marketingowych korzystamy. Twoje dane są też przekazywane firmom kurierskim i ew. pośrednikom płatności w celu realizacji Twojego zamówienia, przy czym firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych.

Na cele działań marketingowych opisanych powyżej w sekcji „Pliki cookies” korzystamy z usług dostarczanych przez podmioty z siedzibą w USA (Google, Facebook). W związku z powyższym, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej. Odpowiedni stopień ochrony Twoich danych zapewnia przy tym program Data Privacy Framework, o którym więcej możesz przeczytać tutaj.

# Dodatkowe informacje dla subskrybentów newslettera

Jeśli zapisałeś się na nasz newsletter, będziemy przesyłać Ci informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i/lub usług, np. o nowościach w naszej ofercie, promocjach, czy specjalnych ofertach.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link znajdujący się w każdym newsletterze lub po prostu pisząc do nas wiadomość.

Nowoczesny system do e-mail marketingu pozwala analizować działania odbiorców, tj. podaje nam informację, czy dana wiadomość została przez Ciebie otwarta.

Analizujemy takie informacje, by lepiej dostosować treść newslettera i powiadomień do Twoich zainteresowań i przesyłać Ci spersonalizowane wiadomości (profilowanie).

W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania mu newslettera.

W takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów (za dodatkowym uprzedzeniem).

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłoby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

LISTA NARZĘDZI REKLAMOWYCH I ANALITYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

 1. COOKIES ANALITYCZNE:

  1. Korzystamy z Google Analytics

   • Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; które podstrony odwiedza; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z które użytkownik odwiedził witrynę (źródło przyjścia); przeglądarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, zanonimizowany (skrócony) adres IP, itp.

   • Google poszczególnym użytkownikom przypisuje własny identyfikator (tzw. Google ID) i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych. My – jako właściciel Strony Internetowej – możemy otrzymywać z Google raporty (statystyki) związane wyłącznie z ruchem na naszej Stronie Internetowej. Raporty te obejmują oczywiście wyłącznie osoby, które wyraziły na naszej Stronie Internetowej zgodę na rejestrowanie ich wizyt przez Google Analytics.

   • Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutaj i tutaj.

   • Możesz też w sposób stały zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj.

  2. Pliki cookies dostawcy oprogramowania naszego Sklepu

   • Dostawca oprogramowania, dzięki któremu funkcjonuje nasz Sklep - tj. właściciel platformy shoper.pl - umieszcza pliki cookies na naszej Stronie w celu zbierania zbiorczych informacji o tym, jak klienci korzystają ze sklepów internetowych (otwierane podstrony i czas przebywania na nich, wyświetlane produkty, kliknięcia na stronie Sklepu, informacje analityczne dotyczące zakupów, np. współczynniki konwersji).

   • Dane te są wykorzystywane do tworzenia zbiorczych raportów dla właścicieli e-sklepów, zawierających ogólne (bez danych osobowych) informacje m.in. o tym, jakie produkty interesują klientów danego sklepu, w jakim okresie roku następuje wzmożony ruch lub sprzedaż w sklepach itp. Dzięki temu sprzedawcy (w tym my) mogą ulepszać swoje sklepy i optymalizować procesy sprzedaży.

   • Pełną informację na ten temat możesz przeczytać w Polityce cookies dla osób odwiedzających sklepy Shoper.

 2. COOKIES REKLAMOWE

  1. Korzystamy z Google Ads i innych narzędzi reklamowych Google

   • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczanych na Twoim urządzeniu plików cookies. Dane te są zbierane na wszystkich stronach, na których zezwoliłeś na używanie cookies do celów reklamowych przez Google (w tym na naszej Stronie Internetowej), a także z reklam, w które kliknąłeś. Google korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Zazwyczaj pliki cookies pochodzące od Google wygasają po 3 miesiącach.

   • My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do grup odbiorców o wybranych przez nas cechach, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www (lub jej konkretną podstronę) w ciągu ostatnich 7 dni. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika).

   • Możemy też używać (w ramach korzystania z Google Marketing Platform) narzędzi umożliwiających mierzenie skuteczności kampanii reklamowych (np. ile osób kliknęło w daną reklamę w określonym czasie).

   • Więcej o tym, w jaki sposób Google używa plików cookies do wyświetlania reklam i jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami co do reklam, możesz przeczytać tutaj i tutaj.

  2. Piksel konwersji Meta (Facebook i Instagram)

   • Stosujemy tzw. „piksel konwersji” (piksel remarketingowy) Meta w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram.

   • Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie tego pliku cookies na naszej Stronie Internetowej, wówczas za pomocą tego narzędzia serwisy Meta Platforms uzyskują informację o tym, że odwiedziłeś naszą Stronę Internetową. Informacja ta zostaje przypisana do Twojego profilu w danym serwisie, jeśli go posiadasz. Jeśli nie jesteś użytkownikiem tych serwisów, wówczas informacje zostają przypisane do utworzonego dla Ciebie tzw. „Facebook ID”.

   • Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook i Instagram reklamy do tych osób, które odwiedziły już naszą Stronę Internetową lub poszczególne jej podstrony (remarketing). Następnie otrzymujemy od firmy Meta Platforms jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników.

   • Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji o ochronie danych w tych serwisach tutaj i tutaj.

   • O samym pikselu remarketingowym Meta więcej przeczytasz tutaj.

  3. E-mail marketing

   • Do celów newslettera używamy narzędzia dostarczanego nam przez zewnętrzną firmę.

   • System do e-mail marketingu osadza na naszej Stronie pliki cookies służące do wyświetlania formularzy subskrypcji oraz do mierzenia skuteczności tych formularzy (współczynnik konwersji).

Zrzut ekranu 2023-10-17 o 21.44.02.png
bottom of page